Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene bepalingen
1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met betrekking tot onroerend goed. Voor zover niet anders blijkt wordt onder onroerend(e) goed(eren) verstaan onroerende zaken en beperkte rechten daarop.
1.2 Het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
1.3 Elke vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V voert door hem of haar of haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van zijn opdrachtgever uit. Tenzij anders overeengekomen mag de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder zijn verantwoording, laten uitvoeren.
1.4 In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V verschuldigd zijn.
1.5 In geval van overlijden van de opdrachtgever eindigt de opdracht op het tijdstip waarop de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V van het overlijden kennis krijgt. Het bepaalde in artikel 2.18 is van overeenkomstige toepassing.
1.6 Vorderingen wegens verschuldigd honorarium zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt of opdrachtgever en de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. anders overeenkomen. Dit geldt eveneens ten aanzien van gedane verschotten en gemaakte onkosten. Opdrachtgever en de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. kunnen betaling vooruit door de opdrachtgever overeenkomen. Zij kunnen ook tussentijdse afrekening van gedane verschotten en gemaakte onkosten overeenkomen.
1.7 De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honoraria, verschotten of onkosten is verzocht en van wie binnen 30 dagen na een tweede schriftelijk verzoek nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. vanaf het moment van verstrijken van deze 30 dagen zowel in als buiten rechte ter inning van zijn vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd; het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente (art. 6:120 BW). Deze aansprakelijkheid voor inningskosten en verschuldigdheid van rente vervalt, indien en voor zover dit wordt beslist bij uitspraak van een daartoe door aangewezen rechter, in samenhang met diens oordeel dat het door de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. aan honoraria, verschotten of onkosten in rekening gebrachte bedrag niet verschuldigd is.

 

Artikel 2 Diensten inzake tot stand komen van overenekomsten
Opdracht
2.1 Onder opdracht wordt voor zover niet anders blijkt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake onroerend goed.
2.2 De vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. draagt zorg dat de opdrachtgever beschikt over informatie omtrent het dienstenpakket van de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V., de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht en de gebruikelijke gang van zaken bij transacties met betrekking tot onroerend goed. Indien de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. iemand beschouwt als opdrachtgever maar deze het bestaan van de opdracht betwist en het bestaan van de opdracht niet blijkt uit een door de opdrachtgever ondertekend en aan de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. gericht stuk, ontbeert de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. het recht op betaling wegens honorarium, verschotten of onkosten, tenzij hij het bestaan van de opdracht op andere wijze kan bewijzen.
2.3 Tenzij anders overeengekomen staan de opdrachtgever uit hoofde van zijn opdracht onder meer de volgende diensten ter beschikking:
a) bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;
b) beoordeling van de waarde van het betreffende onroerend goed;
c) besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;
d) advies over en het voeren van onderhandelingen;
e) begeleiding bij de afwikkeling.
2.4 De vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking tot een onroerend goed ter zake waarvan hij reeds opdracht heeft van een andere opdrachtgever. Vloeit uit een lopende opdracht voort dat de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. aan die opdrachtgever een dienst verleent met betrekking tot onroerend goed ten aanzien waarvan hij tegelijkertijd uit hoofde van een andere lopende opdracht een dienst zou moeten verlenen aan een andere opdrachtgever, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan overlegt de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. met, te zijner keuze, elk van deze opdrachtgevers of een van hen. De vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. opent dit overleg in ieder geval zodra het stadium van onderhandelingen tussen de betreffende opdrachtgevers wordt bereikt. Het overleg dient te leiden tot het opschorten of eventueel beëindigen van één van de opdrachten. Bij het overleg stelt de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. tevens de mogelijkheid aan de orde dat de opdrachtgever wiens opdracht wordt opgeschort of beëindigd een collega-vastgoeddeskundige inschakelt. Komt, al dan niet in strijd met het voorgaande, tussen de opdrachtgevers een overeenkomst tot stand, dan kan de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. in gevallen waarin de wet zich niet tegen het in rekening brengen van courtage verzet, daaraan slechts ten opzichte van een van hen een recht op courtage ontlenen.
2.5 De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever, aan de opdracht kunnen echter volmachten worden verbonden en deze kunnen ook later worden verstrekt.
2.6 De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. bij het vervullen van zijn opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen. De opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. behoudens in zoverre uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Hij brengt buiten de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen.
2.7 Indien een opdrachtgever aan verschillende makelaars opdracht geeft, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk onverkort op elk van deze opdrachten van toepassing en is de opdrachtgever derhalve aan elk van deze makelaars overeenkomstig dit hoofdstuk vergoeding van verschotten, onkosten en courtage verschuldigd, behoudens in zoverre met een of meer van deze makelaars daaromtrent uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.
2.8 Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd. Hij eindigt onder meer door:
a) vervulling door de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V.;
b) intrekking door de opdrachtgever;
c) teruggaaf door de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V.

De vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. heeft zijn opdracht vervuld, zodra de beoogde overeenkomst als gevolg van door hem of haar verleende diensten tot stand is gekomen. Het vervuld zijn van de opdracht laat onverlet zijn uit de opdracht voortvloeiende verplichting om de opdrachtgever bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk. Teruggaaf van de opdracht door de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. is slechts mogelijk op grond van gewichtige reden. Als gewichtige reden wordt in elk geval beschouwd:
a) de onder artikel 2.4, tweede en volgende volzinnen beschreven situatie;
b) verstoring van de relatie tussen de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. en opdrachtgever.
Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden. Als datum voor een beëindiging van de opdracht geldt de datum, waarop de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. respectievelijk de opdrachtgever de schriftelijke mededeling inzake het intrekken of teruggeven ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum. Bij beëindiging of opschorting van de opdracht kunnen kosten in rekening worden gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.17, 2.18 en 2.19. Na het einde van de opdracht kunnen courtageverplichtingen ontstaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.10.

Courtage
2.9 De opdrachtgever is aan de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht. Dit geldt ook indien deze overeenkomst niet het gevolg is van door de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. verleende diensten, tenzij het een opdracht betreft van een opdrachtgever koper of -huurder en deze koopt of huurt buiten het gebied waarop de opdracht betrekking heeft.
2.10 De opdrachtgever is eveneens courtage verschuldigd indien de overeenkomst weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht maar het gevolg is van handelen in strijd met artikel 2.7 of deze totstandkoming verband houdt met dienstverlening van de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. aan de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht. Dit verband wordt behoudens tegenbewijs verondersteld aanwezig te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen drie maanden na het einde van de opdracht. Indien de opdracht eindigt als gevolg van intrekking door de opdrachtgever en de opdrachtgever bij de intrekking een termijn in acht neemt, is bovengenoemde periode van drie maanden zoveel korter als er tijd ligt tussen het moment waarop de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. de schriftelijke mededeling inzake de intrekking ontvangt en dat waarop de opdracht eindigt. Het voorgaande geldt niet indien ten tijde van het einde van de opdracht een soortgelijke opdracht aan een professionele vastgoeddeskundige is verstrekt en deze opdracht op het moment van totstandkoming van de overeenkomst nog loopt.
2.11 Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van een der partijen of om andere reden niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. op courtage onverlet. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op courtage daarvan afhankelijk, tenzij één van partijen of beide de betreffende voorwaarde niet overeenkomstig de strekking hanteren.
2.12 Het bedrag van de courtage is afhankelijk van de soort en inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst, ook al wijkt deze af van de opdracht en ongeacht of de overeenkomst tijdens de looptijd van de opdracht dan wel na het einde daarvan tot stand komt. Het bedrag wordt bepaald door hetgeen De vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. en opdrachtgever zijn overeengekomen. Wanneer een courtageverplichting overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.10 ontstaat na het einde van de opdracht, de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. nauwelijks werkzaamheden heeft verricht en de opdrachtgever daar niet of nauwelijks voordeel van heeft gehad, bedraagt de courtage een naar redelijkheid vast te stellen deel van het tarief.
2.13 Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan het onroerend goed geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.
2.14 Over de kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, zoals notariële kosten en overdrachtsbelasting, is geen courtage verschuldigd.
2.15 Ingeval de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. door toedoen van zijn opdrachtgever niet kan vaststellen over welk bedrag hij courtage in rekening moet brengen, heeft hij het recht dit bedrag volgens eigen taxatie te bepalen en is de naar dit bedrag berekende courtage verschuldigd.
2.16 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.11 is de courtage verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

Kosten
2.17 Tenzij anders overeengekomen vergoedt de opdrachtgever de kosten die de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. tevoren met zijn opdrachtgever overleg te plegen. Een en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, teruggaaf of anderszins.
2.18 Onverminderd het in artikel 2.17 gestelde is de opdrachtgever die een opdracht tot dienstverlening intrekt of opschort bovendien aan de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. een vergoeding verschuldigd. Indien over de hoogte van deze vergoeding geen afspraken zijn gemaakt, dient deze naar redelijkheid te worden vastgesteld.
2.19 Opdrachtgever en De vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. kunnen, indien daartoe aanleiding is, het bepaalde in artikel 2.18 van overeenkomstige toepassing verklaren voor geval de opdracht op andere wijze dan door intrekking eindigt.

Koop en Verkoop
2.20 Indien de hoogte van de courtage afhankelijk is gesteld van de koopsom, wordt onder koopsom verstaan:
a) Het bedrag dat koper en verkoper als zodanig overeenkomen. Is over de koopsom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de koopsom begrepen dan wordt onder koopsom mede verstaan het bedrag van de omzetbelasting tenzij de koper gerechtigd is om de omzetbelasting in aftrek te brengen;
b) Indien bij een overeenkomst van koop en verkoop de tegenprestatie bestaat uit een lijfrentevergoeding;
c) De waarde welke aan het onroerend goed wordt toegekend ter berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting;
d) Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken: Het overeengekomen bedrag van koop- en aanneemsom tezamen dan wel de verwachte, uit de overeenkomst blijkende bouwsom of stichtingskosten; één en ander met inbegrip van omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen;
e) Bij koop en verkoop van een recht van erfpacht, dan wel van een opstal op erfpachtsgrond: Het bedrag dat de koper en verkoper als zodanig overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis;
f) Bij koop en verkoop van appartementsrechten: De koopsom van het appartementsrecht;
g) Bij koop en verkoop van lidmaatschapsrechten in een coöperatie tot exploitatie van onroerend goed of van aandelen in onverdeelde eigendommen: De koopsom van het betreffende lidmaatschapsrecht of aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening;
h) Bij koop en verkoop van aandelen in een naamloze of besloten vennootschap: De, blijkens het betreffende aantal aandelen, verhandelde fractie in de verkoopwaarde van het onroerend goed van de vennootschap;
i) Bij ruilkoop: De gezamenlijke waarde van de daarbij betrokken onroerende goederen.
2.21 Met koop en verkoop worden gelijkgesteld overeenkomsten:
a) van ruilkoop;
b) van huurkoop;
c) van koop en verkoop op afbetaling;
d) van koop en verkoop die niet of niet zonder meer de verplichting tot eigendomsoverdracht bevatten (economische overdracht);
e) tot het vestigen van het recht van erfpacht of opstal.
2.22 Indien er, behalve het onroerend goed, ook roerende zaken (bijvoorbeeld in de vorm van meubilair, stoffering en inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) worden gekocht en verkocht, of er tevens vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden worden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar worden overeengekomen, wordt onder koopsom mede verstaan de koopsom van deze zaken en vermogensrechten.

Huur en Verhuur
2.23
Indien de hoogte van de courtage afhankelijk is gesteld van de huursom, wordt onder huursom verstaan:
a) de prestatie die de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van het onroerend goed voor het eerste huurjaar;
b) Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar, dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds vastligt en het kennelijk een andere strekking heeft dan het in gelijke tred houden van de huur met de waardeontwikkeling van de euro: het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren waarop zij betrekking hebben;
c) Indien de huursom niet in geld wordt uitgedrukt: Het bedrag dat de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. volgens eigen taxaties juist acht.
2.24 Gedeelten van huurjaren gelden voor de berekening van de courtage als geheel huurjaar. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd en overeenkomsten voor korter dan vijf jaar die voorzien in verlenging door optie of anderszins, worden voor de berekening van de courtage beschouwd als overeenkomsten aangegaan voor een periode van vijf jaar of zoveel minder als overeenstemt met een in de overeenkomst voorziene einddatum. In overeenkomsten voor een periode van vijf jaar of langer, als mogelijkheid opgenomen optiejaren of jaren van stilzwijgende verlenging hebben geen invloed op de hoogte van de courtage.
2.25 Met overeenkomsten van huur en verhuur worden gelijkgesteld:
a) pachtovereenkomsten;
b) huur-ruilovereenkomsten;
c) overeenkomsten tot ingebruikgeving;
d) overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik of bewoning;
e) andere vergelijkbare overeenkomsten, zoals leasing.
2.26 Indien ter gelegenheid van de totstandkoming van de huurovereenkomst een optierecht tot koop, een voorkeursrecht tot koop, of een koopplicht wordt overeengekomen voor een som waarvan de grootte of de wijze van berekening daarvan in de overeenkomst is vastgelegd of die met behulp van de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. moet worden bepaald en de koop wordt geëffectueerd tijdens de overeengekomen of verlengde looptijd van de oorspronkelijke of vernieuwde huurovereenkomst, is tevens courtage wegens de koop en verkoop verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen tarieven bij koop en verkoop. Indien over de hoogte van tarieven bij koop en verkoop geen afspraken zijn gemaakt, dient die courtage naar redelijkheid te worden vastgesteld.
2.27 Indien er roerende zaken (zoals meubilair, stoffering, inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) mede worden gehuurd of verhuurd, wordt onder huursom mede begrepen de voor deze goederen overeengekomen huurprijs. Worden de goederen mede gekocht en verkocht of worden vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar overeengekomen, dan is daarover courtage verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen tarieven bij koop en verkoop. Indien over de hoogte van tarieven bij koop en verkoop geen afspraken zijn gemaakt, dient die courtage naar redelijkheid te worden vastgesteld.

 

Artikel 3 Hypotheken
Voor deze vorm van dienstverlening heeft Brickstone Retail Beheer B.V. geen specifieke voorwaarden vastgesteld.

 

Artikel 4 Veiling
Voor deze vorm van dienstverlening heeft Brickstone Retail Beheer B.V. geen specifieke voorwaarden vastgesteld.

 

Artikel 5 Taxatie
5.1 Onder een opdracht tot taxatie wordt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het geven van een waardeoordeel en het uitbrengen van een eenvoudig rapport daaromtrent. Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwkundige keuring in.
5.2 Het rapport omvat de naam van de opdrachtgever, een korte, zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de bijbehorende kadastrale gegevens, het gevraagde oordeel over de waarde en de soort daarvan, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee bij dit oordeel rekening is gehouden, het doel van de taxatie en de datum waarop deze is verricht.
5.3 Het rapport wordt aan de opdrachtgever uitgebracht. De vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. aanvaardt alleen ten opzichte van hem of haar verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport. Het staat de opdrachtgever vrij het rapport of gegevens daaruit, tenzij dit kennelijk voor hem of haar alleen bestemde informatie bevat, ter inzage of beschikking te stellen van derden, mits hij het verschuldigde honorarium aan de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. heeft voldaan en hij deze derde duidelijk maakt dat de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. ten aanzien van de inhoud van het rapport geen verantwoordelijkheid
jegens derden aanvaardt. De vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. stelt het rapport niet ter beschikking van derden dan in overleg met zijn opdrachtgever.
5.4 Bij een opdracht aan meer makelaars / taxateurs gezamenlijk brengen deze makelaars / taxateurs gezamenlijk rapport uit. In dit rapport komen hun gezamenlijke bevindingen tot uitdrukking. Slagen de makelaars / taxateurs er niet in tot gezamenlijke conclusies te komen, dan treden zij in overleg met de opdrachtgever omtrent het uitbrengen van een rapport waarin hun uiteenlopende conclusies voorkomen.
5.5 Indien het tarief afhankelijk is gesteld van de taxatiewaarde wordt onder taxatiewaarde verstaan:
a) Bij taxatie van de waarde van een aandeel in een onroerend goed: De getaxeerde waarde van het gehele onroerende goed;
b) Bij taxatie van de waarde van een appartementsrecht of van een lidmaatschapsrecht van een coöperatie: De getaxeerde waarde van dat appartementsrecht of dat lidmaatschapsrecht.
c) Bij taxatie van de waarde van opstallen op erfpachtgrond of het recht van erfpacht (al dan niet met de rechten van de erfpachter op de opstallen): Het getaxeerde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat gelijkstaat aan het tienvoud van de geldende canon op jaarbasis;
d) Indien de opdracht betrekking heeft op meer dan één soort waarde, of indien het voor het geven van het gevraagde waardeoordeel noodzakelijk is tevens andere soorten waarden te beoordelen en deze oordelen in het rapport vermeld worden: De waarde waarvan de overeengekomen bijbehorende tariefberekening de hoogste uitkomst geeft;
e) Bij een taxatie ten behoeve van een geldlening onder hypothecair verband: De onderhandse verkoopwaarde, tenzij deze lager is dan de executiewaarde.
5.6 Het tarief wordt in rekening gebracht per perceel. Vormen de percelen echter een complex, of kunnen zij vanwege hun ligging ten opzichte van elkaar daarmee worden gelijkgesteld, dan worden zij voor de berekening van het tarief beschouwd als vormen zij één perceel.
5.7 Bij taxatie ingevolge een aan meerdere adviseurs verstrekte opdracht wordt het tarief door ieder afzonderlijk in rekening gebracht.
5.8 Bij intrekking van een opdracht voordat deze is uitgevoerd is de opdrachtgever voor de reeds verrichte werkzaamheden aan de vertegenwoordiger van Brickstone Retail Beheer B.V. een honorarium verschuldigd. Indien over de hoogte van dit honorarium geen afspraken zijn gemaakt, dient deze naar redelijkheid te worden vastgesteld.
5.9 Verschotten worden in rekening gebracht. Hetzelfde kan naar redelijkheid worden gedaan ten aanzien van gemaakte reis/ – en verblijfkosten.

 

Artikel 6 Onteigening
Voor deze vorm van dienstverlening heeft Brickstone Retail Beheer B.V. geen specifieke voorwaarden vastgesteld.

 

Artikel 7 Vastgoedmanagement
Voor deze vorm van dienstverlening heeft Brickstone Retail Beheer B.V. geen specifieke voorwaarden vastgesteld.

 

Artikel 8 Verschillen van mening
8.1 Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Brickstone Retail Beheer B.V. is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Brickstone Retail Beheer B.V. uit de tussen hen gesloten overeenkomsten voortvloeiende, daaronder begrepen geschillen omtrent courtage, kosten en de nakoming van opdrachtgevers betalingsverplichtingen jegens Brickstone Retail Beheer B.V., worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
8.2 In geval van een collegiale opdracht is Brickstone Retail Beheer B.V. niet aansprakelijk voor schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins welke door een collega-makelaar veroorzaakt is bij de uitvoering van de opdracht. In geval van een collegiale opdracht prevaleren deze Algemene Voorwaarden boven die van de collega-makelaar.
8.3 Iedere aansprakelijkheid van Brickstone Retail Beheer B.V. is beperkt tot een maximaal bedrag ten grootte van de verschuldigde courtage en iedere aanspraak op Brickstone Retail Beheer B.V. wegens schadevergoeding vervalt na verloop van één jaar na beëindiging van de opdracht.

Home