Privacyverklaring Brickstone Retail

Brickstone Retail, gevestigd en kantoorhoudende op de Van Eeghenstraat 2, 1071 GE te Amsterdam, hecht grote waarde aan uw privacy, daarom vinden wij het uiterst belangrijk dat uw persoonsgegevens zorgvuldig en op de juiste wijze worden verwerkt. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens neemt Brickstone Retail de huidige wet en regelgeving omtrent privacy in acht, waaronder, onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving.

In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig door te nemen.

Gebruik van Persoonsgegevens
Indien u gebruikt maakt van onze diensten als opdrachtgever, opdrachtnemer, (potentiële) klant, leverancier, huurder of verhuurder van retail locaties, of als overige relatie van Brickstone Retail of indien u onze website bezoekt, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Brickstone Retail zal deze persoonsgegevens niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze verzameld heeft, tenzij u daar vooraf nadrukkelijk toestemming voor gegeven heeft.

Welke gegevens verzamelen wij?
Indien u van de diensten van Brickstone Retail gebruik maakt verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van u:
– Contactgegevens (NAW gegevens, telefoonnummer, emailadres);
– Identiteitsgegevens (bij het afsluiten van een overeenkomst);
– Betalingsgegevens;
– Surfgedrag op onze website;
– IP adres.

Wij ontvangen ook persoonsgegevens via derden of vragen deze zelf via derden op:
– Gegevens van huurders die door verhuurders verstrekt worden;
– Gegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster.

Wij verzamelen in sommige gevallen ook bijzondere persoonsgegevens:
– Brickstone Retail verwerkt alleen bijzondere gegevens indien dit nodig is om uw identiteit te controleren op basis van de Wwft.

Waarom verzamelen en gebruiken wij deze gegevens?
Wij verwerken de verzamelde persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:
– Voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben;
– Voor administratieve doeleinden;
– Voor het verifiëren van uw identiteit;
– Voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”);
– Voor het opbouwen en onderhouden van contacten en relaties met opdrachtgevers, opdrachtnemers, (potentiële) klanten, leveranciers, huurders of verhuurders van retail locaties;
– Voor marketing en commerciële doeleinden;
– Voor het optimaliseren en beveiligen van onze website.

Op welke wettelijke grondslag baseren wij de verwerking?
Voor het verwerken van uw persoonsgegevens heeft Brickstone Retail een wettelijke grondslag nodig. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:
– Voor de uitvoer van de overeenkomst – Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de benodigde stappen te nemen voor het aangaan en het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan.
– Een gerechtvaardigd belang voor Brickstone Retail, tenzij de belangen van de betrokkene of derde zwaarder wegen dan het gerechtvaardigd belang van Brickstone Retail – Bijvoorbeeld voor het opbouwen en onderhouden van contacten en relaties met opdrachtgevers, opdrachtnemers, (potentiële) klanten, leveranciers, huurders of verhuurders van retail locaties. Ook voor het verbeteren van onze producten en diensten, het beschermen van onze bedrijfsbelangen, het bevorderen van het IT-beheer en het voorkomen en tegengaan van fraude.
– Door u verleende toestemming – Met door u vooraf verleende toestemming hebben wij het recht uw persoonsgegevens te gebruiken voor bepaalde marketingdoeleinden. U kunt deze verleende toestemming altijd weer intrekken.
– Wettelijke verplichting – In bepaalde gevallen is er een wettelijke verplichting tot het verwerken van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het verstrekken van gegevens voor de uitvoering van de belastingwet, of het verzamelen van identiteitsgegevens om te voldoen aan de Wwft.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Door het doorlopend nemen van passende technische en organisatorische maatregelen zorgen wij ervoor dat de door ons verzamelde persoonsgegevens op de juiste wijze beschermd worden tegen onrechtmatig gebruik. Hieronder worden onder andere de volgende maatregelen verstaan:
– Systemen waarin persoonsgegevens verwerkt worden zijn afgeschermd met een wachtwoord en alleen personen die daartoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot de systemen. Uitgangspunt hierbij is dat alleen de personen waarvoor toegang tot de systemen noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden toegang tot deze systemen verkrijgen;
– Brickstone Retail maakt gebruik van moderne technieken om de verzamelde persoonsgegevens te beveiligen;
– Elektronische verzending van persoonsgegevens vindt altijd versleuteld plaats via een beveiligde verbinding;
– Indien persoonsgegevens aan derden overgedragen worden sluit Brickstone Retail verwerkersovereenkomsten en/of overeenkomsten met medeverantwoordelijken af, waarin beschreven staat hoe omgegaan dient te worden met de beveiliging van de verstrekte persoonsgegevens;
– Alle medewerkers van Brickstone Retail krijgen jaarlijks een training hoe zij om dienen te gaan met de bescherming van verzamelde persoonsgegevens;

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de persoonsgegevens verzameld hebben, voor de uitvoering die wij met u hebben op basis van een overeenkomst, dan wel om te voldoen aan de bewaartermijnen die voorvloeien uit de wet, of in het geval er een geschil ontstaat met een andere partij.

Indien de bewaartermijn verstreken is zal Brickstone Retail de verzamelde gegevens op passende wijze vernietigen.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden binnen of buiten de EER
Brickstone Retail kan derde partijen, zoals bijvoorbeeld opdrachtnemers/leveranciers inschakelen, die in opdracht van Brickstone Retail als verwerker de door Brickstone Retail verzamelde persoonsgegevens verwerken. In dergelijke gevallen blijven wij verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en sluiten wij verwerkersovereenkomsten af met deze derde partijen. Het is ook mogelijk dat de verantwoordelijkheid van de omgang met persoonsgegevens bij een derde partij komt te liggen, een derde partij is in dit geval medeverantwoordelijk. In dit geval worden er overeenkomsten met medeverantwoordelijken afgesloten.

Het kan noodzakelijk zijn dat Brickstone Retail uw persoonsgegevens doorgeeft aan opdrachtgevers, opdrachtnemers, (potentiële) klanten, leveranciers, huurders of verhuurders van retail locaties, of overige relaties buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). In dit geval zal Brickstone Retail uw gegevens alleen doorgeven aan landen buiten de EER, indien door de Europese Commissie besloten is dat het land een passend beschermingsniveau waarborgt.

Wat zijn uw rechten?
U heeft verschillende rechten om controle te houden over uw persoonsgegevens. Brickstone Retail respecteert deze rechten, welke hieronder beschreven worden. U kunt uw rechten inroepen door een e-mail te sturen aan info@brickstone.nl. Wij zullen binnen 4 weken gehoor geven aan uw verzoek. Voordat wij aan uw verzoek kunnen voldoen, zijn wij verplicht om uw identiteit te controleren.

Recht op inzage
U heeft het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, voor welk doel dat gebeurt en wat de bewaartermijnen zijn die door ons gehanteerd worden. U kunt het verzoek om inzage op ieder moment bij ons indienen.

Recht op vergetelheid
U heeft het recht de eerder door u verstrekte toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens op elk moment in te trekken of u kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Brickstone Retail zal in het geval van intrekking van de toestemming de verwerking van uw persoonsgegevens direct staken na ontvangst van uw aanvraag.

Recht op rectificatie en aanvulling
Het is van belang dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken juist en actueel zijn. Om dat te waarborgen heeft u het recht om ons ieder moment te verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Brickstone Retail is in dit geval verplicht om alle redelijke maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te rectificeren of aan te vullen.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben over te dragen aan een andere partij. U kunt deze persoonsgegevens bij ons opvragen, daarna staat het u vrij deze gegevens over te dragen aan derden.

Recht op beperking van de verwerking
Indien de gegevens die Brickstone Retail van u verwerkt mogelijk onjuist zijn, indien de verwerking onrechtmatig is, indien de gegevens niet meer nodig zijn of indien u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens dan heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het geval van direct marketing. In dat geval zal Brickstone Retail direct stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens voor dat doel. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking die door Brickstone Retail wordt gebaseerd op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. In dit geval zal Brickstone Retail aan moeten tonen dat de gerechtvaardigde gronden die zij voor haar verwerking aanvoert zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Brickstone Retail zet zich te allen tijde in om uw privacy te waarborgen. Mocht u ondanks dat klachten hebben over de wijze waarop Brickstone dat doet, kunt u allereerst contact opnemen met Brickstone Retail via info@brickstone.nl. Mocht dat niet het gewenste resultaat opleveren dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”). Contactgegevens van het AP kunt u vinden op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vermoeden van een datalek
Indien u het vermoeden heeft van een datalek vragen wij u direct contact met ons op te nemen via: info@brickstone.nl. Wij zullen het datalek onderzoeken en indien noodzakelijk direct een melding doen bij de AP.

Overig
Brickstone Retail behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen of te wijzigen. Wij adviseren u dan ook regelmatige deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze privacyverklaring geldt sinds 25 mei 2018 en is laatstelijk gewijzigd op 16 januari 2024.

Home